Artichoke สมุนไพรบำรุงตับ ที่คนรักตับเลือกไว้วางใจ

โดยทั่วไปแล้วคนเราทักจะรู้ว่าโรคหัวใจมีอะไรบ้างเกิดจากอะไรบ้าง หรือโรคที่เกี่ยวกับสมองหรือปอด แต่มีคนจำนวนมากอาจไม่รู้ว่าตับของเรานั้นมีโรคที่อันตรายอะไรบ้าง โดยมีดังต่อไปนี้

โรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบคืออะไร โรคตับอักเสบบี เกิดจากที่ตับของเรานั้นได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีโดยเชื้อไวรัสนี้จะเข้าไปทำลายตับของเราและก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งตับได้ หลายๆคนที่เกิดติดเชื้อนี้ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองมีเชื้ออยู่ในร่างกาย ส่วนใหญ่การติดเชื้อที่พบส่วนใหญ่ในหลายๆประเทศทั่วโรคเกิดจากการติดเชื้อ จากแม่สู่ลูกขณะที่คลอดลูกนั่นเอง

โรคตับอักเสบ

หมายถึง การอักเสบของตับ โดยตับนั้นมีความสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีของมนุษย์ และเมื่อตับของคนเรานั้นเกิดอาการอักเสบหรือมีความเสียหาย ตับนั้นอาจจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ไม่เต็มที่ไม่ครบถ้วนและด้วยเหตุผลนี้จึงส่งผลต่อสุขภาพของคนเรานั้นเอง ส่วนการอักเสบของตับนั้นเกิดจากการที่เรานั้น ดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือเชื้อไวรัส ส่วนในออสเตรเลียไวรัสที่พบมากที่สุดและเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคตับอักเสบ คือไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี โดยไวรัสมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชียงแต่มีเพียงอย่างเดียวที่คล้ายกัน

หรือเหมือนกันคือส่งผลกระทบโดยตรงต่อตับของเรานั้นเอง โรคตับอักเสบเอ โดยตับอักเสบเอนี้ จะติดต่อผ่านทางอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสดับอักเสบเอ โดยร่างกายของคนเรานั้นสามารถกำจัดเชื้อโรคได้เองภายในระยะเวลาอันสั้นและในปัจจุบันนั้นมีวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคตับอักเสบเอได้แล้วด้วย โดยโรคตับอักเสบบีนั้นมีทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่มักได้รับเชื้อไวรัสนี้เข้ามาในร่างกายจะกำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน และจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ต่อต้านกับโรคนี้

เนื่องจากปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการล้ำสมัย จึงทำให้เราได้มีการรักษาหรือดูแลได้ดีขึ้น จึงทำให้เราได้รู้จักกับ Artichoke สมุนไพรบำรุงตับ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มาช่วยในเรื่องการบำรุงตับให้ดีขึ้น